Предности со користење на моодле

постојана употреба на ИКТ во наставата,

олеснување на организација и комуникација во училиштето, класот, по групи,

поставување на дневни, годишни и глобални планирања,

поставување на материјали за учење од сите врсти: видео, текст, аудио, линк и сл.

следење на активностите  на ученикот и наставникот, односно учењето,

автоматско оценување,

изработка на електронски тестови и оценување,

поставување на ППТ презентации, пдф фајлови и сл. (ученичко портфолио),

постојано следење на учениците,

задавање и доставување на домашна работа,

импортирање на учебници, линкови, веб страни и сл.

правење на анкета, работилница,

користење на веќе поставени материјали, тестови и сл. од минатите години,

календар на активности,

пристап преку интернет во секое време и за учениците и за наставниците

Последна промена: Friday, November 10 2017, 12:02 PM