Програма за работа

Програма за работа на Моодле Mакедонија

-Обука на членови и интересенти за мудл

-Креирање на веб сајт Моодле Македонија

-Воспоставување на соработка со стручњаци од земјата и странство

-Воспоставување на соработка со организации

-Организирање на Moodle конгрес Македонија

-Спроведување на проекти во соработка со МИОА и МОН за Mоодле во Битола и Македонија

-Учество на Mоодле конгреси во странство

-Изготвување на програми за работа на стручните служби по области

-Отварање на канцеларија Моодле Македонија во Битола

Последна промена: Friday, November 10 2017, 12:02 PM